Про нас
Кредитна спілка «АКТИВ» — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом  «Про кредитні спілки».

Номер запису про державну реєстрацію юридичної особи: 1100 120 0000 0000 38

Копія свідоцтва про реєстрацію надавача фінансових послуг — Свідоцтва та сертифікати

Сторінка офіційного Інтернет-представника Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію — Комплексна інформаційна система Національного банку України

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) Кредитна спілка «АКТИВ»
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) КС «АКТИВ»
Код за ЄДРПОУ 26338914
Дата державної реєстрації юридичної особи 22.06.2004
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) так

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ 2312500000
Поштовий індекс 71503 Область ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Район / Район населеного пункту (за наявності) ЕНЕРГОДАР, МІСТО Населений пункт ЕНЕРГОДАР
Вулиця Центральна
Корпус (за наявності) Будинок 4 Квартира, офіс (за наявності)
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку 06139 Телефон (06139) 40516 Факс (за наявності) (06139) 62089
Електронна пошта aktivs12@gmail.com ВЕБ-сторінка (за наявності) ksa.zp.ua

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ так
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ так

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 0
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 0
Частка статутного капіталу, що належить державі, % 0
Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 0
 1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)
№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб — учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1 Юридичні особи
2 Фізичні особи
Усього: 0
 1. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)
№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
 1. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки- Відсутні справи щодо порушення провадження про банкрутство кредитної спілки, процедура проведення санації кредитної спілки не проводиться.
 2. Рішення про ліквідацію кредитної спілки –      Рішення про ліквідацію кредитної спілки не приймалось.
 3. Інформація про кредитне посередництво —        Кредитна спілка не має та не виступає кредитним посередником.

Головною метою є забезпечення здатності КС своєчасно виконувати зобов’язання перед своїми членами шляхом спрямування грошових коштів від членів спілки, що вносять внески на депозитні рахунки, до членів, які беруть грошові кошти у кредит.

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, що відповідає вимогам закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про споживче кредитування»

Принципи діяльності кредитної спілки

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

1)  добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;

2)  рівноправність членів кредитної спілки;

3)   самоврядування;

4)  гласність.

Кредитна спілка працює під гаслом   «Для Вас і Вашої родини!»

Місія: своєю  працею довести надійність та вигідність  кредитної кооперації   та  надання  своїм  членам  різних  форм  фінансових послуг найвищої  якості.

Кредитна спілка «АКТИВ» заснована і діє на підставі рішення установчих зборів (Протокол №1 від 17.12.2002 року), на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринкових фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Для виконання своїх завдань кредитна спілка здійснює таку діяльність:

 • приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки
 • надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності
 • залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.
 • виступає поручителем виконання членом кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами
 • у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки
 • розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків
 • залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • виступає членом платіжних систем
 • оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту
 • провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів

Юридичний статус кредитної спілки

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також може мати печатки та бланки, власну символіку.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації відповідно до закону.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії відповідно до закону.

Кредитна спілка може бути учасником однієї об’єднаної кредитної спілки.

Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім:

 • місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами
 • юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину (бюро кредитних історій).

Кредитна спілка може бути членом об’єднань кредитних спілок у випадках, передбачених законодавством України.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов’язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.

Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com