Органи управління

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

Загальні збори як вищий орган управління кредитної спілки мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції спостережної ради або правління.

До компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

— затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

— визначення кількісного складу та строку повноважень осіб, які входять до складу спостережної ради та  ревізійної комісії спілки;

— затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради (звітує Голова спостережної ради), правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

— прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

— затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління;

— прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління;

— прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки;

— виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього статуту;

— розгляд аудиторського висновку;

— надання попередньої згоди на укладення членом спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету, правління кредитної спілки договорів щодо надання кредитній спілці професійних послуг (робіт);

— про набуття членства в місцевому кооперативному банку;

— прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

— розподілення нерозподіленого доходу кредитної спілки;

— прийняття рішення про визначення періодичності внесення та розміру обов’язкових членських внесків до резервного капіталу, обов’язкових цільових внесків членів кредитної спілки у додатковий капітал, внесків членів кредитної спілки на блокований рахунок;

— прийняття рішень про порядок створення резервів та фондів кредитної спілки відповідно до нормативно-правових актів Уповноваженого органу, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

— визначення органу управління (особи), уповноваженого на укладення колективного договору з первинною профспілковою організацією, що діє в кредитній спілці, або уповноваженим трудового колективу;

— визначення аудитора (аудиторської фірми) кредитної спілки;

Загальны збори членів кредитної спілки скликаються Спостережною радою не рідше, ніж один раз на рік, але не пізніше, ніж до 31 травня року, наступного за звітним.

Голосування на загальних зборах відбувається за принципом — один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.

Структура КС «Актив»

Спостережна рада кредитної спілки

— Спостережна  рада  представляє  інтереси  членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним  зборам членів  кредитної  спілки  і  в межах компетенції,  визначеної Законом  України «Про кредитні спілки» та Статутом,  контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

— Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки.

— Члени спостережної ради працюють на громадських засадах, та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.

 

Спостережна рада Кредитної спілки «Актив»
Голова cпостережної ради Гулівець Юрій Григорович
Заступник голови cпостережної ради Батіщева Лідія Петрівна
Секретар cпостережної ради Зепсен Олена Володимирівна
Члени cпостережної ради Горопашна Вікторія Анатоліївна
Палієнко Валерій Миколайович

 

Правління кредитної спілки

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

— Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім   тих,   що   належать   до   компетенції  загальних  зборів, спостережної ради та кредитного комітету.  Спостережна  рада  може прийняти  рішення  про делегування частини належних їй повноважень до  компетенції  правління,  крім  тих,  що   віднесені  Статутом до її виключної компетенції.

— Правління підзвітне  загальним  зборам  і  спостережній  раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені   кредитної   спілки   в   межах, передбачених  Законом України «Про кредитні спілки» і Статутом.

— Роботою правління  керує голова правління, який призначається спостережною радою.

Правління Кредитної спілки «Актив»
Голова правління Гардер Ірина Миколаївна
Члени правління Баришева Наталія Вікторівна
Куява Олена Петрівна

 

Кредитний комітет кредитної спілки

— Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний   загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними   відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.

— Кредитний комітет призначається спостережною радою строком на три  роки, у складі не менш трьох осіб, за умови обов’язкової участі в ньому голови правління.

Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначається положенням про кредитний комітет, яке затверджується загальними зборами.

До  компетенції  кредитного  комітету  належать:

— розгляд заяв  членів  кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань;

— здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

— вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, що визначаються положенням про кредитний комітет.

 

Ревізійна комісія кредитної спілки

— Контроль за фінансово-господарською  діяльністю  кредитної спілки здійснює ревізійна комісія.  Ревізійна комісія  підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

— Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень  членів ревізійної комісії складає три роки. Порядок обрання ревізійної комісії визначається Положенням про ревізійну комісію.

До складу  ревізійної  комісії  не   можуть   входити   члени спостережної ради,  правління,  кредитного комітету та особи,  які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.

— Перевірки результатів  фінансово-господарської  діяльності кредитної  спілки  проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу  на  рік.  Позапланові  перевірки  провадяться  за   рішенням спостережної  ради  або  на  вимогу не менш як 20 відсотків членів кредитної спілки.

Ревізійна комісія   доповідає   про   результати   проведених перевірок загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді кредитної спілки.

— Ревізійна комісія може  тимчасово  припинити  повноваження будь-якої  посадової  особи  кредитної  спілки  в  разі  виявлення допущених нею  порушень,  що  загрожують  фінансовій  стабільності кредитної спілки.  За наявності загрози існуванню кредитної спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків

— відсутні

 


© 2014 - 2024 р. Кредитна спілка “Актив”.
Всі права захищені згідно законодавства України.
email: aktivs12@gmail.com